Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/o-inspektoracie/dzialalnosc/186,Zakres-dzialan.html
18.06.2024, 16:54

Zakres działań

Do podstawowego zakresu czynności Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych korzystających ze środowiska. Działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty planują i prowadzą, biorąc pod uwagę wymagania wynikające z aktualnego stanu prawnego, zalecenia GIOŚ i Wojewody, analizę dotychczasowych kontroli oraz sugestie zgłaszane przez organy samorządowe z terenu województwa. Na ich podstawie tworzone są plany kontroli. Podstawowym celem kontroli jest wymuszenie na użytkownikach środowiska podejmowania działań, które w konsekwencji mają spowodować zmniejszenie lub wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy w szczególności:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
  w zakresie:
  • przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  • przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  • eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  • przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową, oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
  • przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  • przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów, nad którymi kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa,
  • przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przepisów, nad którymi kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa;
 2. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 3. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 4. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 5. wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 7. wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
 8. wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 9. wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych;
 10. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 11. wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich   mieszaninach, w tym rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska  w zakresie zagrożeń dla środowiska (w tym REACH);
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 13. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach,
 14. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 15. wykonywanie innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.

 

W związku ze zmianą kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska oraz laboratorium badawczego w ramach Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Opcje strony