Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1946,Zakonczyla-sie-kontrola-WIOS-w-Gminie-Domanice.html
2023-10-01, 16:20

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
15.12.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Domanice

Gmina Domanice jest gminą wiejską położoną w powiecie siedleckim, zamieszkałą przez 2610 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domanice:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane są w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy wielolokalowej odbierane są w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielogabarytowych – raz w roku;
 • odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2012 – 2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Domanice sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2020 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy.
 • W latach 2014 - 2020 Gmina Domanice osiągnęła wymagane poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 • W latach 2012 - 2014 oraz 2016 - 2017 Gmina Domanice osiągnęła wymagane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W latach 2015, 2018 - 2020 Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0*/10

13,12/12

26,92/14

15,47/16

24,45/18

22,98/20

28,90/30

26,50/40

36,85/50

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

-*/36

-*/38

-*/40

100%/42

100%/45

100%/50

100%/60

100%/70

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0*/75

0*/50

39,88/50

12,01/50

12,46/45

11,09/45

20,64/40

15,99/40

11,34/35

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Domanice nie utworzyła na swoim terenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • W latach 2015, 2018-2020 Gmina Domanice nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
 • Gmina Domanice nie udostępniła na swojej stronie internetowej wszystkich informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Gmina Domanice nie dopełniła obowiązku odbierania odpadów komunalnych w listopadzie 2020 r.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązując Wójta Gminy Domanice do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.

Opcje strony