UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
05.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 05.09.2019 r. w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Zgodnie z art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Wyżej wymienione informacje zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) należy przekazać do dnia 6 września 2019 r.

W związku z powyższym WIOŚ w Warszawie rekomenduje, aby dane umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „poufne – login” na adres siedziby WIOŚ w Warszawie, ul. Bartycka 110a, 00-716 Warszawa.

W kopercie powinny się znaleźć następujące dane: adres dostępowy, login, hasło oraz instrukcja logowania

Opcje strony

do góry