UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 z późn. zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej” - uruchomioną na platformie ePUAP.

W celu złożenia wniosku, pisma, skargi lub zapytania do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  1. bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Jeżeli nie posiada Pani/Pan ww. konta, Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego certyfikatu, to proponujemy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami w tych sprawach, dostępnymi na platformie ePUAP, pod adresem:

http://epuap.gov.pl

 

Wymagania dla dostarczanych dokumentów w wersji elektronicznej:

  1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - 10MB,
  2. Formaty przyjmowanych dokumentów: *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.gif, *.jpg, *.png, *.tif, *.xml, *.zip

W przypadku doręczenia przesyłki elektronicznej niespełniającej powyższych wymogów formalnych i technicznych - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i nie zostaną podjęte dalsze czynności z nią związane – sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Uwaga:

Podczas komunikowania się z Inspektoratem obowiązaują zasady ochrony danych osobowych dostępne tutaj.

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest następujący:

/wioswarszawa/SkrytkaESP

 

W celu złożenia wniosku, pisma, skargi lub zapytania do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy przejść na poniższy adres:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/wioswarszawa

 

Uwaga!

W celu zweryfikowania poprawności podpisu elektronicznego używanego przy podpisywaniu dokumentów w WIOŚ Warszawa należy skorzystać z aplikacji SIGILLUM dostępnej na stronie wystawcy: pobierz

 

 

 

do góry