Wydawanie zaświadczeń

08.02.2012

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w uiszczaniu kar

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego od dnia 1 stycznia 2020 r.

INFORMACJA
Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska należy złożyć załączony wniosek osobiście lub przesłać pocztą w zależności od miejsca działalności wnioskującego:

  do siedziby głównej WIOŚ w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 110 A,

00-716 Warszawa

lub jednej z Delegatur WIOŚ na poniższy adres:

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6

09-402 Płock, ul. Kolegialna 15

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 9A

05-300 Mińsk Mazowiecki,  Plac Kilińskiego 10

07-412 Ostrołęka, Ul. Targowa 4

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (siedemnaście złotych) uiszczoną na rzecz

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 


Numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów, przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie
 

w tytule dowodu wpłaty nalezy wpisać: : "opłata za wydanie zaświadczenia"

      W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy wskazać we wniosku podstawę prawną tego zwolnienia (Ustawa o Opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku – Dz. U. 2019, poz. 1000, z późn. zm.).

Termin oczekiwania na zaświadczenie wynosi  do 7 dni od daty wpływu wniosku do Wydziału Budżetu i Finansów w WIOŚ w Warszawie.
Zaświadczenie jest ważne 30 dni licząc od daty wystawienia.

 

Kontakt

e-mail: warszawa@warszawa.wios.gov.pl

fax: 22 651-06-76, nr telefonu: 22 651-06-60, wew. 2083 (p. Jolanta Bednarska)

 

 

 

Opcje strony

do góry