Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/przedsiewziecia/projekty-wspolfinansowa/1288,Termomodernizacja-budynku-Delegatury-WIOS-w-Radomiu.html
26.05.2024, 02:02

Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Nazwa Projektu : „Termomodernizacja budynku Delegatury WIOŚ w Radomiu”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie  z NFOŚiGW : POIS.01.03.01-00-0039/16-00

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 990 000,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych i dofinansowania ogółem: 978 892,68 PLN, w tym:

 • dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 : 832 058,77 PLN
 • dofinansowanie ze środków krajowych tytułem dotacji celowej : 146 833,91 PLN

Okres realizacji Projektu : od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Cel Projektu :

Dostosowanie wskaźnika EP do wymagań stawianym budynkom zajmowanym przez władze publiczne w siedzibie Delegatury WIOŚ w Radomiu, ul. Pułaskiego 9A (uzyskanie EP=92 kWh/(m2*rok) przy maksymalnym dopuszczalnym EP od 01.01.2019 r. wynoszącym 95 kWh/(m2*rok) dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), gdzie EP jest wskaźnikiem określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia [rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2013 r. poz. 926].

Planowane efekty :

Termomodernizacja budynku Delegatury WIOŚ w Radomiu, ul. Pułaskiego 9A o powierzchni użytkowej 2463,8 m2  i uzyskanie następujących rezultatów :

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80,74 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 654,08 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym o 236 200 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 654,08 GJ/rok

 

Główne etapy realizacji Projektu :

 1. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i realizacja zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 2. Zawarcie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego
 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, zgłoszenie robót budowalnych, opracowanie SIWZ i wybór wykonawcy robót budowlanych z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego
 4. Roboty budowlane w budynku Delegatury WIOŚ w Radomiu pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego:
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie podłogi na gruncie,
 • wymiana okien,
 • montaż zaworów termostatycznych,
 • modernizacja systemu wentylacji.

https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Opcje strony