UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Przepisy prawa

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.
Art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zmianami), po nowelizacji otrzymał następujące brzmienie:
  1. Urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu.
  2. Urzędy, o których mowa w ust. 1, udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:
    1. do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;
    2. w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.
W zawiązku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że prowadzi zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, a także Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego:
  1. poprzez stronę internetową inspektoratu z linkiem do:
  2. do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędu, w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Opcje strony

do góry