UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

LOGO
Data umowy (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

36
Lp. Data umowy Numer umowy Zadanie Kwota ogółem (zł) Efekt ekologiczny
1 2023-06-01 1488/23/MN/PJB

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do realizacji zadań ustawowych.

182224.50

Wzmocnienie instytucjonalne WIOŚ w Warszawie poprzez dostosowanie sprzętu komputerowego do nowych wymagań technicznych.

Szczegółowy zakres zadania:

1. Zakup laptopów z monitorem oraz oprogramowaniem Windows 11 PRO lub nowszym i pakietem biurowym MS Office 2021 lub nowszym - 5 szt.

2. Zakup i wdrożenie produkcyjne serwerów do Centralnej Serwerowni WIOŚ w Warszawie - 2 szt.

2 2023-06-01 1429/23/MN/PJB

Zakup samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do realizacji zadań ustawowych.

283023

Wzmocnienie instytucjonalne WIOŚ w Warszawie poprzez zakup nowych samochodów do realizacji zadań ustawowych. W ramach realizacji zadania WIOŚ planuje zakupić dla potrzeb kontrolnych 3 nowe samochody do realizacji zadań ustawowych.

3 2022-05-16 1052/22/MN/PJB

Zakup samochodów dla WIOŚ w Warszawie do realizacji zadań ustawowych.

275000

Wzmocnienie instytucjonaje WIOŚ w Warszawie poprzez zwiększenie mobilności. Zakup 3 sztuk nowych samochodów osobowych pozwoli na częściowe wycoofanie z eksploatacji zużytych, awaryjnych i wysokoemisyjnych samochodów w wieku powyżej 10 lat.

4 2022-05-16 1042/22/MN/PJB

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla WIOŚ w Warszawie do realizacji zadań ustawowych.

200000

Wzmocnienie instytucjonalne WIOŚ w Warszawie poprzez modernizację i dostosowanie do nowych wymagań informatycznych zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań ustawowych. Szczegółowy zakres zadania:

1) Zakup i wdrożenie produkcyjne serwera pocztowego.

2) Zakup UPS centralnego.

3) Zakup pozostałego sprzętu komputerowego :

  • 5 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-in-one z oprogramowaniem Windows 10 Pro lub nowszym i pakietem biurowym MS Office 2019 lub nowszym,
  • 7 sztuk laptopów z dodatkowym monitorem oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro lub nowszym i pakietem biurowym MS Office 2019 lub nowszym,
  • 8 sztuk monitorów (jako doposażenie dla posiadanych laptopów o małej długości przekątnej ekranu).
5 2021-04-09 1417/21/MN/PJB

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do realizacji zadań ustawowych, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 238.128,00 zł

238128

Wzmocnienie instytucjonalne WIOŚ w Warszawie poprzez modernizację i dostosowanie do nowych wymagań informatycznych zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.

6 2021-04-09 1407/21/MN/PJB

Zakup uterenowionych samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do celów kontrolnych z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt pomocniczy niezbędny do realizacji zadań ustawowych, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 250.000,00 zł.

250000

Wzmocnienie instytucjonalne WIOŚ w Warszawie poprzez modernizację i dostosowanie do nowych wymagań zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.
 

Nowe samochody z wyposażeniem będą wykorzystywane do celów kontrolnych i innych czynności ustawowych określonych w art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakup 3 nowych samochodów pozwoli na częściowe wycofanie z eksploatacji zużytych, awaryjnych i wysokoemisyjnych pojazdów samochodowych w wieku powyżej 10 lat.

7 2020-08-03 1745/20/MN/PJB z Aneksem Nr 1 i Aneksem Nr 2

"Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do realizacji zadań ustawowych" , zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 414.821,19 zł

414821.19

Zakup nowych laptopów z oprogramowaniem pozwoli na zastąpienie najstarszego i przestarzałego technologicznie oraz wyeksploatowanego technicznie sprzętu komputerowego użytkowanego przez pracowników WIOŚ w Warszawie. Zastąpienie obecnej licencji Windows 7 licencją Windows 10 jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych danych konieczna jest również aktualizacja oprogramowania i zakup nowych licencji dla serwerów WIOŚ w Warszawie oraz aktualizacja licencji dostępowych CAL. Bez odpowiedniego zaplecza technicznego i bezpieczeństwa przechowywanych danych nie jest możliwa sprawna i efektywna realizacja zadań ustawowych WIOŚ w Warszawie.

8 2018-12-10 0329/18/MN/PJB

Zakup dwóch samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do celów kontrolnych

100000

wzmocnienie instytucjonalne Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zwiększenie mobilności

9 2018-03-07 0001/18/MN/PJB

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2018 roku

2000000

Monitoring środowiska realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym "Programem Państwowego Monitoring Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020" i Aneksami nr 3 i nr 4, w zakresie :

monitoring wód powierzchniowych (146 przekrojów pomiarowo-kontrolnych),

monitoring wód podziemnych (5 piezometrów wokół wylewiska osadów garbarskich w Nowej Woli Gołębiowskiej),

monitoring powietrza (13 stacji automatycznych i 15 stanowisk manualnych),

monitoring hałasu komunikacyjnego (19 punktów pomiarowych),

monitoring pól elektromagnetycznych (45 punktów pomiarowych).

Po zakończeniu cyklu badawczego zostaną wykonane opracowania o stanie środowiska, które będą udostępnione na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie.

10 2018-03-07 0002/18/MN/PJB

Umowa z WFOŚi GW w Warszawie na zakup aparatury i sprzętu pomocniczego dla laboratorium WIOŚ w Warszawie w roku 2018 obejmuje 6 pozycji: 1) automatyczne mierniki pyłu zawieszonego PM10/PM2,5 (szt.3),

2)spektrometr mas sprzężony z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS (szt.1),

3)zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla (1 szt.),

4) zmywarki laboratoryjne (3 szt.),

5) autosampler do chromatografu gazowego Varian 3800 (1 szt.),

6) miernik poziomu dźwięku (1 szt.).

 

 

1500000

Ad.1) Zakupione automatyczne mierniki pyłu zawieszonego zapewnią ciągłość i kompletność serii pomiarowych, co jest warunkiem koniecznym dla możliwości uwzględnienia wyników badań w ocenie jakości powietrza. Zakup mierników jest niezbędny dla rozwoju sieci pomiarowej i wymiany sprzętu zużytego technicznie i technologicznie na sprzęt nowy.

Ad.2) Zakup nowoczesnego spektrometru mas sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS jest konieczny dla uzyskania wymaganej dokładności oznaczeń substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PEiR 2013/39/UE. Nowe wymagania obniżyły granice oznaczalności m.in. dla metali ciężkich. Posiadany obecnie spektrometr nie zapewnia wymaganej dokładności oznaczeń.

Ad.3) Zakup zestawu do oznaczania azotu Kjeldahla pozwoli na zastąpienie mocno wyeksploatowanego i awaryjnego urządzenia, co umożliwi realizację badań wód powierzchniowych zgodnie z ustalonym planem.

Ad.4) Zakup zmywarek laboratoryjnych pozwoli na odpowiednie mycie i przygotowanie sprzętu oraz wyposażenia pomocniczego do oznaczania substancji priorytetowych w wodach. Ze względu na wymaganą dużą dokładność pomiaru i niski próg oznaczalności, laboratoryjny sprzęt wielokrotnego użytku wykorzystywany w tych badanich musi być myty w urządzeniach zapewniających odpowiednią jakość.

Ad.5) Zakup autosamplera pozwoli na zwiększenie możliwości badawczych, które ze względu na przestarzałą konstrukcję posiadanego układu dozowania próbki były ograniczone oraz obniży czasochłonność i koszty wykonywania badań.

Ad.6) Zakup miernika poziomu dźwięku klasy 1 spełniającego wymagania normy PN EN 61672-1:2014 pozwoli na wyposażenie Pracowni w Radomiu w nowoczesny sprzęt spełniający wymagania zachowania spójności pomiarowej.

11 2017-03-16 0002/17/MN/PJB z Aneksami Nr 1, Nr 2 i Nr 3

W roku 2017 zadanie obejmuje : zakup wyposażenia pomiarowego i pomocniczego do stacji monitoringu jakości powietrza wchodzących w skład Systemu Oceny Jakości Powietrza (SOJP) w województwie mazowieckim; zakup samochodów chłodni (szt.3); zakup kontrolera i radaru do monitoringu hałasu z montażem na samochodzie Ford Transit użytkowanym przez ekipę pomiarową hałasu (2 kpl); zakup przyczepki przystosowanej do zainstalowania analizatora BTX (szt.1); zakup generatora wodoru wraz z wytwornicą powietrza (szt.1); zakup detektora ECD do chromatografu gazowego VARIAN 3800 (szt.1). W dniu 2 listopada 2017 r. zawarty został Aneks do umowy z WFOŚiGW w Warszawie, dzięki czemu zakupy aparatury dla Laboratorium WIOŚ w Warszawie zostały rozszerzone o dwa tlenomierze ( zakup tlenomierza laboratoryjnego - 1 szt. i zakup tlenomierza do pomiarów terenowych - 1 szt.). Rozszerzenie zakresu umowy było możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym przy zakupie aparatury i sprzętu określonych w umowie z WFOŚiGW w Warszawie zawartej w dniu 16 marca 2017 r. 

1498652.52

Zakup wyposażenia pomiarowego do sieci pomiarowej SOJP pozwoli na osiągnięcie pełnych serii pomiarowych zgodnie z wymaganiami oceny jakości powietrza.

Zakup samochodów chłodni pozwoli na transport próbek do laboratorium WIOŚ w Warszawie w warunkach nadzorowanych w temperaturze od 2 do 6 stopni C, co gwarantuje niezmienność składu próbki a tym samym wiarygodność uzyskiwanych wyników badań i pomiarów.

Zakup kontrolera i radaru do monitoringu hałasu pozwoli na wymianę zużytego technicznie i awaryjnego sprzętu. Nowoczesny sprzęt usprawni ponadto pracę podczas obróbki wyników i pozwoli na zwiększenie ilości pomiarów hałasu.

Zakup przyczepki do analizatora BTX pozwoli na wykonywanie interwencyjnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza substancjami organicznymi, np. benzenem. Pomiary takie są niezbędne z uwagi na interwencje zgłaszane przez mieszakńców w rejonach budowy np. nowych osiedli i metra.

Zakup generatora wodoru z wytwornicą powietrza oraz detektora ECD pozwoli na bezawaryjną pracę urządzeń służących do wykonywania badań związków organicznych takich jak BTX i pestycydów w próbkach środowiskowych metodami chromatograficznymi oraz zwiększy możliwości badawcze laboratorium WIOŚ w Warszawie w tym zakresie.

Zakup nowoczesnych tlenomierzy pozwoli na wymianę zużytych technicznie i awaryjnych tlenomierzy będących obecnie na wyposażeniu Laboratorium WIOŚ w Warszawie. Pozwoli to na zachowanie spójności pomiarowej i uzyskiwanie wiarygodnych wyników.

12 2017-03-16 0001/17/MN/PJB

MONITORING ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2017 ROKU

2000000

Realizacja monitoringu środowiska zaplanowanego na rok 2017 zgodnie z zatwierdzonym "Programem Państwowegop Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020" oraz Aneksami nr 1 i 2 do tego Programu poprzez pobieranie próbek i wykonywanie analiz i pomiarów. Monitoring środowiska prowadzony przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 obejmuje: monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring powietrza, monitoring hałasu komunikacyjnego, monitoring pól elektromagnetycznych.

 

13 2016-04-07 0002/16/MN/PJB z Aneksem Nr 01 z 22.09.2016

Zakup dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu pomocniczego i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań ustawowych

989472.24

Zakup mobilnego laboratorium do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza, wyposażonego w analizator BTX i dwa automatyczne mierniki pyły zawieszonego PM10 i PM2,5 pozwoli na wykonywanie pomiarów jakości powietrza na terenach nie objętych siecią monitoringu stacjonarnego.

Zakup mineralizatorów mikrofalowych do roztwarzania próbek ścieków, odpadów i osadów pozwoli na szybkie przygotowanie próbek, co znacznie skróci czas analizy i oczekiwania na wyniki badań.

Zakup mikroskopu odwróconego do analizy fitoplanktonu pozwoli na realizację badań zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej w monitoringu wód powierzchniowych.

Zakup mierników poziomu dźwięku pozwoli na wykonywanie pomiarów emisji hałasu do środowiska miernikami spełniającymi wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

14 2016-02-15 0001/16/MN/PJB

Realizacja monitoringu środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku

2000000

Wykonywanie badań i pomiarów w zakresie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, monitoringu powietrza, monitoringu hałasu komunikacyjnego, monitoringu pól elektromagnetycznych w celu określenia stanu środowiska w województwie mazowieckim w roku 2016. Informacje i raporty o stanie środowiska są informacją publiczną i dostępne będą na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie.
 

15 2015-10-14 0945/15/MN/PJB

Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu pomocniczego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie - etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 230.000,00 zł

230000

1) Zakup automatycznego miernika pyłu zawieszonego PM10/2,5 na stację pomiarową przy ul.Marszałkowskiej w Warszawie, co pozwoli na jednoczesny pomiar obydwu frakcji pyłu i uzyskiwanie wiarygodnych wyników oraz zapewni bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnych poziomach stężeń pyłu zawieszonego.

2) Zakup miernika LZO (lotnych związków organicznych), co pozwoli na zwiększenie możliwości pomiarowych laboratorium  i zapewni wykonywanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi standardami.
 

16 2015-02-10 0001/15/MN/PJB

Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu pomocniczego dla laboratorium Wojewódzkiego isnpektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 1.300.000,00 zł

1300000

Efektem ekologicznym będzie zakup i kontaż dziewięciu kontenerów na stacjach monitoringu jakości powietrza, co pozwoli na zabezpieczenie analizatorów pracujących w systemie oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim przed zniszczeniem i pozwoli na ich bezawaryjną pracę w celu otrzymywania wyników kompletnych serii pomiarowych, co jest warunkiem koniecznym do przekazania wyników pomiarów do bazy krajowej JPOAT-K oraz do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (baza AIRBASE). W ramach dofinansowania WFOŚiGW w Warszawie  zrealizowany zostanie również zakup i instalacja automatycznego systemu do przygotowania próbek do badania metodami chromatograficznymi i zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego, co skróci czas analizy i onbiży granicę oznaczalności oraz zakup 2 szt. demineralizatorów do wytwarzania wody destylowanej na potrzeby wykonywania badań śladowych ilości zanieczyszczeń technikami chromatograficznymi.

17 2015-02-10 0002/15/MN/PJB

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 1.500.000,00 zł

1500000

Monitoring środowiska realizowany jest poprzez pobieranie prób i wykonywanie analiz i pomiarów, w tym: monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych,

monitoring powietrza, monitoring hałasu komunikacyjnego, monitoring pól elektromagnetycznych. Wyniki badań wykorzystywane są w raportach o stanie środowiska, będą także udostępniane na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie. Badania prowadzone są zgodnie z "Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015"  oraz Aneksem Nr 2 do tego programu.

18 2014-03-20 0002/14/MN/PJB

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku

1500000

Badania monotoringowe służą do określenia aktualnego stanu środowiska. Wyniki badań, w formie raportów udostępnione udostępniane będą na stronie internetowej WIOŚ. Wyniki badań mają wpływ na podejmowanie decyzji dot. korzystania ze środowiska, cykle inwestycyjne, ustalenia programów ochrony środowiska. Badania wykonywane będą zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska WEojewództwa Mazowieckiego na lata 2013-2015.

19 2014-03-20 0001/14/MN/PJB

Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu pomocniczego dla laboratorium WIOŚ w Warszawie

1300000

Realizacja zadania pozwoli na : 1) zmodenizowanie pokoju wagowego w laboratorium WIOS w Warszawie, co zapewni utrzymanie wymaganych parametrów, głównie wilgotności i temperatury 2) zakup 2 sztuk przenośnych zestawów do pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi   wc elu  zastąpienia wyeksploatowanego i przestarzałego techicznie sprzętu 3) zakup zestawu do pobierania próbek pyłu do oznaczania rtęci w emisji w celu dostosowania laboratorium - pracowni w Radomiu do wykonywania pomiarów zgodnie z wymogami prawa 4) zakup 2 szt. samochodów do pomiarów emisji z zabudową części pomiarowej, niezbędnych do przewożenia apartury kontrolno-pomiarowej w odpowiednich warunkach , co skróci czas przygotowania sprzętu do pomiarów i pozwoli na zastąpienie wyeksploataowanego i przestarzałego taboru samochodowego 5) zakup autodozownika typu "headspace" do chromatografu gazowego CP3800 w celu wykonywania oznaczeń substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych  zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej

20 2013-04-18 0006/13/MN/PJB z aneksami z dnia 6 listopada 2013 r. i z dnia 19 listopada 2013 r.

Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu pomocniczego

1465259.88

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie posiada 10 automatycznych stacji monitoringu powietrza usytuowanych na terenie województwa mazowieckiego – 3 w Warszawie przy ul. Wokalnej, Kondratowicza i w Al. Niepodległości oraz 7 zlokalizowanych w Żyrardowie, Legionowie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Granicy i Piastowie. Stacje wyposażone są w zależności od lokalizacji w analizatory tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, BTX, automatyczne pyłomierze PM10 TEOM z dostawkami FDMS, pyłomierze PM2,5 oraz mierniki meteo.

Realizacja projektu pozwoli na zastąpienie awaryjnych i wyeksploatowanych analizatorów pracujących na stacjach monitoringu powietrza, których ciągła naprawa staje się nieopłacalna. Zastąpienie ich nowymi, sprawnymi analizatorami pozwoli na spełnienie wymogów co do jakości pomiarów, uzyskiwania pełnych serii pomiarowych w monitoringu powietrza oraz zagwarantuje kompletność rocznych serii pomiarowych, która jest warunkiem koniecznym do przekazania wyników pomiarów do bazy krajowej JPOAT-K oraz do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (baza AIRBASE).

Poza tym usprawni to pracę ekipy serwisowej w zakresie przeglądów, wzorcowania i bieżącej obsługi stacji w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników pomiarów.

21 2013-02-25 0002/13/MN/PJB

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2013 r.

1500000

Po zakończeniu cyklu badawczego i przeanalizowaniu wyników wykonanych badań monitoringowych zostaną wykonane opracowania zawierające wiele map, wykresów, tabel, przedstawiające aktualny stan środowiska.

Wyniki badań mają wpływ na podejmowanie decyzji dot. korzystania ze środowiska, cykle inwestycyjne, ustalenia programów ochrony środowiska. Ww. opracowania wykorzystywane są  w raportach o stanie środowiska, będą także udostępniane na stronie internetowej WIOŚ.

Badania wykonywane będą zgodnie z PROGRAMEM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015.

22 2012-05-23 0134/12/OA/PJB

Termomodernizacja – wymiana okien w budynku laboratoryjno-biurowym, w budynku Delegatury w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 6

65222

W efekcie termomodernizacji budynku zmniejszono zapotrzebowanie na energię cieplną, co spowoduje następujące roczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:

·   ESO2 = 0,12 kg

·   Ep = 0,022 kg

·   ENO2 = 1,924 kg

·  ECO = 0,541 kg

23 2012-02-21 0007/12/MN/PJB

Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza WIOŚ w Warszawie poprzez doposażenie stacji monitoringu powietrza – faza II

1221945

Zakup poprzez przeprowadzenie odpowiednich procedur przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych, wyłonienie wykonawców i zawarcie umów na następujące urządzenia do automatycznych stacji monitoringu powietrza:

Poborniki pyłu PM10 i PM2,5 – zostaną wykorzystane do wymiany wyeksploatowanych, 9-letnich poborników pyłu PM10, które w ostatnim roku ulegały częstym awariom, powodując utratę serii pomiarowych. Poborniki PM2,5 będą instalowane w ramach kontynuacji wdrażania Dyrektywy CAFE.

Analizatory tlenku węgla, tlenków azotu, ozonu i dwutlenku siarki – będą zastępowały najbardziej wyeksploatowane i ulegające częstym awariom analizatory na stacjach automatycznych. Analizatory pracują w trybie ciągłym od 2003 r. i pomimo systematycznych przeglądów, kalibracji i obsługi serwisowej ulegają coraz częstszym awariom, a koszty napraw są bardzo wysokie i nieopłacalne, ponieważ często przewyższają cenę nowego analizatora

Zestaw kalibracyjny (kalibrator z generatorem powietrz zerowego) – zestaw zostanie zainstalowany na stacji automatycznej w Siedlcach przy ul. Konarskiego, przeniesionej z Tłuszcza – pomiary rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r. W stacji zostanie uruchomionych 18 stanowisk pomiarowych. Zainstalowanie stacjonarnego układu kalibracyjnego na stacji jest podyktowane zapewnieniem poprawnej pracy urządzeń pomiarowych i uzyskiwaniem wiarygodnych wyników pomiarów. Poza tym znaczna odległość stacji od siedziby WIOŚ wyklucza dowożenie kalibratora z gazami kalibracyjnymi na każdą kalibrację urządzenia.

24 2012-02-21 0008/12/MN/PJB

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2012 r.

4962383

Po zakończeniu cyklu badawczego i przeanalizowaniu wyników wykonanych badań monitoringowych (wód powierzchniowych, wód podziemnych, powietrza, hałasu komunikacyjnego, pól elektromagnetycznych) zostaną wykonane opracowania zawierające wiele map, wykresów, tabel, przedstawiające aktualny stan środowiska.

Wyniki badań mają wpływ na podejmowanie decyzji dot. korzystania ze środowiska, cykle inwestycyjne, ustalenia programów ochrony środowiska. Ww. opracowania wykorzystywane są  w raportach o stanie środowiska, będą także udostępniane na stronie internetowej WIOŚ.

Badania wykonywane będą zgodnie z PROGRAMEM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 oraz  Aneksem Nr 1  i Aneksem Nr 2 do ww. PROGRAMU.

25 2011-06-28 0104/11/MN/PJB

Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza - przeniesienie automatycznej stacji pomiarowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie przekazania środków w kwocie 99.000,00 zł.

99000

Przeniesienie stacji automatycznej z Tłuszcza do Siedlec wynikające z oceny poprawności lokalizacji stacji pomiarowych w województwie mazowieckim, wykonane przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie spowoduje, że w rocznych ocenach jakości powietrza zawarta będzie rzeczywista informacja o poziomach stężeń substancji we wschodniej części województwa. Dotychczas ocena dla tych terenów była wykonywana na podstawie modelowania matematycznego. Po przeniesieniu stacji i rozpoczęciu pomiarów zostaną jednocześnie zweryfikowane dane uzyskiwane z modelowania (statyczna i dynamiczna weryfikacja modelu), a także uzyskana zostanie informacja o rzeczywistych poziomach stężeń monitorowanych na tej stacji substancji. W wyniku uzyskania danych pomiarowych i oceny stanu jakości powietrza na tym terenie, na podstawie wysokiej jakości pomiarów będzie można wskazać obszary wymagające podjęcia działań naprawczych (np. likwidacja bądź ograniczenie niskiej emisji lub emisji pochodzącej od komunikacji). Tylko na podstawie wiarygodnej serii pomiarowej można skierować obszar (strefę) do Programu Ochrony Powietrza. Poza tym od kilku lat przekazywana do Komisji Europejskiej (na podstawie modelowania) informacja o dobrym stanie jakości powietrza w tym obszarze musi być również uwiarygodniona pełną serią pomiarową. Działania mające na celu uzyskanie pełnej informacji o stanie jakości powietrza we wschodniej części województwa pozwolą nadal utrzymać jego dobry stan poprzez analizę rozkładów stężeń albo przystąpić do działań mających na celu przywrócenie standardów jakości powietrza.

26 2011-06-16 0074/11/MN/PJB

Zmodernizowanie systemu informatycznego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 245723.25 zł

245723.25

Utrzymanie i wzmocnienie sprawności i niezawodności infrastruktury informatycznej Inspektoratu (Laboratorium, oraz Wydziału i Działów Monitoringu Środowiska, obsługujących m.in. System Oceny Jakości Powietrza – SOJP w województwie, a także Wydziału i Działów Inspekcji), poprzez zmodernizowanie systemu zarządzania siecią komputerową i jej użytkownikami, oraz systemu bezpieczeństwa danych. W szczególności efektem będzie zwiększenie efektywności i wydajności wykonywania zadań monitoringu i kontroli środowiska, poprzez osiągnięcie celów opisanych w rozdz. I pkt. 1  wniosku o dotację

27 2011-05-05 0036/11/MN/PJB

Modernizacja Systemu Oceny Jakości Powietrza  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 1288100.28 zł

1288100.28

Wojewódzki   Inspektorat   Ochrony   Środowiska   w   Warszawie   posiada   9    stacji monitoringowych powietrza usytuowanych na terenie województwa mazowieckiego - 3 w Warszawie przy ulicach Wokalnej, Kondrato wieża i w Alejach Niepodległości oraz 7 zlokalizowanych w Żyrardowie, Legionowie, Radomiu, Płocku, Tłuszczu, Granicy i Piastowie. Stacje wyposażone są w zależności od lokalizacji w analizatory tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu , ozonu, BTX, pyłomierze PM 10 TEOM z dostawkami FDMS, pyłomierze PM 2,5, mierniki meteo. Realizacja projektu pozwoli na zastąpienie awaryjnych i wyeksploatowanych analizatorów pracujących na stacjach monitoringu powietrza, których ciągła naprawa staje się nieopłacalna. Zastąpienie ich nowymi , sprawnymi analizatorami pozwoli na spełnienie wymogów , co do jakości pomiarów, uzyskiwania pełnych serii pomiarowych w monitoringu powietrza oraz zagwarantuje kompletność rocznych serii pomiarowych, która jest warunkiem koniecznym do przekazania wyników pomiarów do bazy krajowej JPOAT-K oraz do komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (baza AIRBASE). Poza tym monitoring powietrza będzie prowadzony na obszarze objętym działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, na którym nie ma jeszcze stacjonarnych stacji monitoringowych.

28 2010-12-27 0395/10/MN/D

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2011 roku

2000000

Po zakończeniu cyklu badawczego i przeanalizowaniu wyników wykonanych badań monitoringowych zostaną wykonane opracowania zawierające wiele map, wykresów, tabel, przedstawiające aktualny stan środowiska.

Wyniki badań mają wpływ na podejmowanie decyzji dot. korzystania ze środowiska, cykle inwestycyjne, ustalenia programów ochrony środowiska. Ww. opracowania wykorzystywane są  w raportach o stanie środowiska, będą także udostępniane na stronie internetowej WIOŚ. Badania wykonywane będą zgodnie z Aneksem nr 1 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOna lata 2010-2012”.

Realizacja monitoringu środowiska poprzez pobieranie prób i wykonywanie analiz i pomiarów, w tym:

monitoring wód powierzchniowych: pobór prób w 73 przekrojach pomiarowo-kontrolnych (ppk) rzek z oznaczeniem wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. nr 81, poz. 685) orazw odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych do ustawy – Prawo wodne, które określają zakres i sposób badania oraz kryteria oceny w monitoringu celowym:

§         rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. nr 241, poz. 2093);

§         rozporządzenie MŚ z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. nr 176, poz.1455);

§         rozporządzenie MŚ z dnia 27.11.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia           (Dz. U. nr 204, poz. 172).

 

Badania będą wykonywane w 9 ppk z częstotliwością 12/rok w zakresie monitoringu diagnostycznego (MD) i jednocześnie monitoringu operacyjnego (MO) oraz monitorowania środowiska bytowania ryb (MR); w 7 ppk z częstotliwością 12/rok w zakresie monitoringu diagnostycznego (MD) i jednocześnie monitoringu operacyjnego (MO). W innych 7 ppk próby będą pobierane i badane ze względu na monitorowanie środowiska bytowania ryb z częstotliwością 12/rok, przy czym badania dodatkowe wynikające z zakresu monitoringu operacyjnego będą wykonywane z częstotliwością 4/rok. W 41 ppk próby będą pobierane z częstotliwością 4/rok i badane tylko w zakresie monitoringu operacyjnego (MO). W innych 6 ppk (MO*) z częstotliwością 12/rok będą wykonywane badania kilku substancji z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które w 2010 roku przekroczyły wartości graniczne. W dodatkowych 3 ppk (MZ)będą wykonywane badaniawody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

 

W ramach PMŚ  jezior będą badane 4 jeziora: Jezioro Białe - 2 ppk, Jezioro Urszulewskie - 2 ppk, Jezioro Szczutowskie - 1 ppk oraz Jezioro Lucieńskie - 2 ppk (powtórzenie badań kilku substancji).

Jezioro Zdworskie dodatkowo będzie badane wraz z dopływami w ramach zawartego 8 września 2004r. „Porozumienia w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck, powiat płocki”. Na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Płocku pobrane próbki wody i osadów dennych zostaną dostarczone do laboratorium inspektoratu.

 

monitoring wód podziemnych – w związku z realizacją programów działań mających na celu           ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych w woj. mazowieckim (zlewnia rzeki Sony wraz z Dopływem z Przedwojewa oraz gmina Korytnica) określonych w rozporządzeniach Dyrektora RZGW w Warszawie (Dziennik Urzędowy Woj.Mazowieckiego Nr 62 z 30 kwietnia 2008 r. poz. 2251 i poz. 2252) będą wykonywane badania wód podziemnych w 10 punktach obserwacyjnych w 2 okresach - wiosennym i jesiennym (w II, III i IV kwartale 2011). Dodatkowo zaplanowano na 2011 rok monitoring badawczy wód podziemnych w 5 piezometrach wokół wylewiska osadów garbarskich byłych Radomskich Zakładów Garbarskich w Nowej Woli Gołębiowskiej.

 

monitoring powietrza: pomiary ciągłe zanieczyszczenia powietrza na 9 stacjach automatycznych w województwie (Warszawa-3, Radom-1, Płock-1, Legionowo, Piastów, Granica, Żyrardów); pomiary codzienne manualne pyłu PM10 na 10 stanowiskach pomiarowych oraz pomiary codzienne manualne pyłu PM2.5 na 5 stanowiskach pomiarowych. W pyle PM10 na 4 stanowiskach będzie wykonywane oznaczenie metali ciężkich. Metale te (kadm, ołów, nikiel, arsen) oznaczane są z prób "łączonych" -- tj. z kilku dni, średnio 2 takie próby w tygodniu. Dodatkowo wykonuje się w pyle PM10 z 7 stanowisk pomiarowych oznaczenia B/a/P, w tym na 1 oznaczenie WWA. WIOŚ realizuje także obowiązki związane z badaniem chemizmu opadów atmosferycznych na stacji zlokalizowanej na terenie lotniska Okęcie w Warszawie.

 

monitoring hałasu komunikacyjnego: pomiary zaplanowano zgodnie z wytycznymi GIOŚ w 3 przekrojach pomiarowych (pp) dla potrzeb ustalenia wskaźników długookresowych oraz w 12 w celu ustalenia wskaźników krótkookresowych. Aby ustalić wskaźniki długookresowe, w każdym przekroju powinno się wykonać co najmniej 3 pomiary dobowe (w tym 1 w czasie weekendu) w okresie wiosennym oraz 3 pomiary dobowe w okresie jesiennym. W każdym przekroju pomiarowym, jeśli to możliwe powinien być wyznaczony punkt pomiarowy określający źródło hałasu oraz punkt charakteryzujący narażenie. Wskaźniki krótkookresowe ustalone będą na podstawie 1 pomiaru dobowego.

 

monitoring pól elektromagnetycznych: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645) naobszarze województwa wyznaczonych zostało 135 punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego, po 45 punktów dla każdego roku.            W każdym z tych 45 pp pomiary wykonuje się raz w roku kalendarzowym.

W 2011 roku dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska zaplanowano :

·        kontynuowanie pomiarów w Warszawie w 6 punktach pomiarowych

·        wykonanie pomiarów w dużych miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.           w 9 punktach pomiarowych

·        wykonanie pomiarów w wytypowanych pozostałych miastach w 15 punktach pomiarowych

·        wykonanie pomiarów na terenach wiejskich w 15 punktach pomiarowych.

 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności np. w sytuacjach awaryjnych lub w wyniku uzasadnionej interwencji mieszkańców zostaną wykonane pomiary w dodatkowych punktach.

do góry