UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
02.01.2014

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w grudniu 2013 roku na stacjach monitoringu jakości powietrza: Warszawa-Ursynów, Płock-Reja, Radom-Tochtermanna, Siedlce-Konarskiego, Żyrardów-Roosevelta zostały wymienione automatyczne mierniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na nowe, a na stacji Legionowo-Zegrzyńska został zamontowany nowy miernik pyłu PM2,5.

W ramach modernizacji i rozwoju sieci pomiarowej Systemu Oceny Jakości Powietrza zostały zakupione i zainstalowane nowe mierniki automatyczne pyłu zawieszonego  firmy GRIMM model  EDM mierzące jednocześnie PM10 i PM2,5. Zastąpiły one wyeksploatowane mierniki TEOM 8500 FDMS firmy Thermo Fisher Scientific Inc. (dawniej Rupprecht & Patashnick Co., Inc.) mierzące tylko PM10.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) oraz dyrektywą CAFE metodami referencyjnymi pomiaru pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 są metody wagowe opisane odpowiednio w normach PN-EN 12341 i PN-EN 14907. Poborniki manualne pyłu oraz wszystkie pyłomierze automatyczne muszą przejść procedurę wykazania równoważności, opisaną w ww. normach, jak również w przewodniku „Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods”. W celu wykazania, że metoda pomiaru jest równoważna metodzie referencyjnej, niezależne laboratorium prowadzi porównawcze badania laboratoryjne i terenowe. Jednym z porównywanych parametrów jest niepewność pomiaru, która nie może przekroczyć ± 25% dla średniej 24-godzinnej.

Zarówno stare jak i nowe mierniki przeszły takie testy i zostały dopuszczone do używania w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w USA.

W związku z powyższym mogą wystąpić różnice przy porównywaniu wyników pomiarów ze starych mierników z wynikami pomiarów z nowych mierników. Wynika to z zastosowania przez poszczególnych producentów innych metod pomiarowych, ale nie oznacza, że pomiary są błędne, ponieważ dopuszczalna niepewność zastosowanej przez producentów mierników metody pomiarowej w stosunku do metody referencyjnej może wynosić do ± 25%.

Ponadto w najbliższych latach będą prowadzone badania porównawcze pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, w trakcie których może zostać wyznaczony współczynnik korekcyjny dla poszczególnych mierników, co umożliwi korekcję bieżących wyników.

Jednocześnie przypominamy, że dane dotyczące jakości powietrza udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej http://sojp.wios.warszawa.pl jako dane niezweryfikowane.

Danych tych nie można traktować inaczej niż jedynie poglądowo, a ostateczne wnioski należy wyciągać z danych zweryfikowanych (do 30 marca każdego roku za rok poprzedni).

Opcje strony

do góry