UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
10.07.2009

Śnięcie ryb: wstępne wyniki badań próbek wody z Zalewu Zegrzyńskiego, Bugu i Rządzy z 9 lipca 2009r.

 Komunikat z 10 lipca 2009r.

W związku ze stwierdzonym masowym śnięciem ryb przeprowadzona została dnia 9.07.2009r. przez WIOŚ w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie wizja terenowa z poborem próbek wody i badaniem na miejscu wód powierzchniowych.
 
 Pobrano do pomiarów i badań 5 próbek z przekrojów:
-   próbkę nr 1 (godz. 19.40) z rzeki Narew – z mostu w Wierzbicy (z nurtu), z przekroju zlokalizowanego około 2,5 km powyżej dopływu rzeki Bug;
-   próbkę nr 2 (godz. 20.00) z rzeki Bug – w m. Kania Nowa (z łódki przy brzegu w nurcie), około 2,8 km przed jej ujściem do Narwi;
-   próbkę nr 3 (godz. 20.40) z Zalewu Zegrzyńskiego – w m. Jadwisin (z pomostu przy brzegu);
-   próbkę nr 4 (godz. 21.00) z Zalewu Zegrzyńskiego – w m. Białobrzegi „Marina Diana” (z pomostu przy brzegu);
-   próbkę nr 5 (godz. 21.35) – z rzeki Rządza – most w Wolicy (z nurtu) 1,5 km przed jej dopływem do Zalewu Zegrzyńskiego.
 
Wyniki wykonanych pomiarów i badań na miejscu:
 
Próbka nr 1 (godz. 19.40)
Rzeka Narew – most w Wierzbicy (pomiar w nurcie):
tlen – 4,96 O2/dm3 – 57,8% nasycenie
odczyn – 8,10 pH
PEW – 433 µS/cm
temp. wody – 22,2oC
 
Próbka nr 2 (godz. 20.00)
Rzeka Bug – m.Kania Nowa (pomiar z łódki przy brzegu w nurcie):
tlen – 0,06 O2/dm3 – 0,6%
odczyn – 7,64 pH
PEW – 477 µS/cm
temp. wody – 22,0oC
W Kani Nowej z łódek na rzece odławiano śnięte ryby, które luzem i w torbach foliowych wrzucano do kontenera Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 
Próbka nr 3 (godz. 20.40)
Zalew Zegrzyński – m.Jadwisin (pomiar z pomostu przy brzegu):
tlen – 2,97 O2/dm3 – 34,6%
odczyn – 7,89 pH
PEW – 458 µS/cm
temp. wody – 22,2oC
 
Próbka nr 4 (godz. 21.00)
Zalew Zegrzyński – Białobrzegi „Marina Diana” (pomiar z pomostu przy brzegu):
tlen – 2,55 O2/dm3 – 25,5%
odczyn – 7,87 pH
PEW – 483 µS/cm
temp. wody – 21,8oC
 
Próbka nr 5 (godz. 21.35) – pobór próbek do analiz
Rzeka Rządza – most w Wolicy (pomiar w nurcie):
tlen – 0,32 O2/dm3 – 3,5%
odczyn – 7,14 pH
PEW – 480 µS/cm
temp. wody – 20,0oC
 
W Wolicy przy moście na rzece Rządzy postawiono zaporę z kostek słomy.
 
Minimalna progowa zawartość tlenu w wodzie powinna wynosić, ze względu na życie ryb, co najmniej 4 mg O2/dm3.
Wyniki badań tlenu rozpuszczonego wykazują jego największe stężenie 4,96 O2/dm3 – (124% minimalnej dopuszczalnej granicy) w wodach Narwi powyżej Zalewu Zegrzyńskiego przed  dopływem Bugu.
Zarówno Bug jak i Rządza posiadają wody praktycznie odtlenione o śladowej zawartości rozpuszczonego tlenu: 0,06 mg O2/dm3 i 0,32 mg O2/dm3 – odpowiednio 1,5% i 8,0% wartości progowej.
Wody Zalewu Zegrzyńskiego poniżej dopływu rzeki Bug charakteryzują się niedostateczną zawartości tlenu w granicach od 2,55 O2/dm3 – w Białobrzegach, do 2,97 O2/dm3 – w Jadwisinie, co stanowi odpowiednio 63,8 i 74,3% wartości progowej.
Wyniki badań wskazują, że Zalew Zegrzyński znajduje się pod negatywnym wpływem odtlenionych wód Bugu. Rzeka Narew zmniejsza to negatywne oddziaływanie, ale w niewystarczającym stopniu.
Wysoka temperatura wody w granicach 20,0 – 22,2 oC przy wysokiej zawartości zanieczyszczeń organicznych potęgowała deficyt tlenu rozpuszczonego.
Odczyn wahał się od obojętnego 7,14 pH w wodach Rządzy do podwyższonego w kierunku zasadowym 8,10 pH w Narwi. Zawartość rozpuszczonych związków mineralnych w każdej z próbek była niewielka w granicach 433 – 480 µS/cm.
 
Przyczyną śnięcia ryb w Bugu oraz w Rządzy były najprawdopodobniej bardzo intensywne opady, które wywołały gwałtowne obszarowe spływy dużych ilości zanieczyszczeń organicznych z rolniczo użytkowanych terenów, dominujących w zagospodarowaniu zlewni tych rzek: z podtopionych łąk, na których doszło do rozkładów gnilnych zalegających traw i siana oraz ze spływów próchnicy glebowej z pól i torfowisk.
Duża ilość materii organicznej, która przedostała się ze zlewni wywołała procesy beztlenowe w wodach powierzchniowych, ich czarną barwę i gnilny zapach.
Procesy beztlenowe nasilone przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza spowodowały gwałtowne wyczerpanie rozpuszczonego tlenu do zawartości śladowej rzędu 0,06 mg O2/dm3 – w wodach Bugu na dopływie do Narwi oraz 0,32 mg O2/dm3 w wodach rzeki Rządzy na dopływie do Zalewu Zegrzyńskiego.
W pierwszej dekadzie czerwca 2009r. WIOŚ - Delegatura w Ciechanowie kilkakrotnie otrzymał zgłoszenia śnięcia ryb w wodach Zalewu Zegrzyńskiego, potwierdzone w wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych.
Śnięcia ryb miały ograniczony lokalny charakter, przyczyna śnięć była taka sama, część śniętych ryb prawdopodobnie mogła dopłynąć do Zalewu Zegrzyńskiego w wodach Bugu lub Narwi.
Do dnia 9.07.2009r. nie otrzymano innych zgłoszeń śnięcia ryb w obszarze działania WIOŚ Delegatury w Ciechanowie w wodach Narwi, Wkry i jej dopływów, co nie oznacza, że rzeki te o dominującym rolniczym charakterze zagospodarowania zlewni w obecnych warunkach pogodowych nie są w najbliższym czasie zagrożone śnięciem ryb.
 
Dnia 9.07.2009r. przeprowadzona została przez WIOŚ w Warszawie Delegaturę w Ostrołęce wizja terenowa z poborem próbek wody i badaniem na miejscu wód rzeki Bug.
 
Wyniki wykonanych pomiarów i badań na miejscu
 
Rzeka Bug – most w Wyszkowie
tlen – 0,6 O2/dm3
odczyn – 7,7 pH
PEW – 482 µS/cm
temp. wody – 22,1oC
 
Rzeka Bug – m. Barcice gm. Somianka (ok.14 km poniżej m. Wyszków)
tlen – 0,5 O2/dm3
odczyn – 7,6 pH
PEW – 485 µS/cm
temp. wody – 22,1oC
 
Z obserwacji i wstępnych analiz wykonanych przez inspektorów bezwzględnie wynika, że brak tlenu został spowodowany zagniwaniem w wodzie zanieczyszczeń organicznych, spływających z okolicznych łąk i pół wraz z ulewnymi deszczami, co potęguje wysoka temperatura powietrza. Skutek – śnięcie organizmów żywych – kręgowców i bezkręgowców.
 
Wyniki badań wskazują, że zanieczyszczenia wód powierzchniowych nie zostały wywołane awaryjnymi punktowymi zrzutami ścieków z oczyszczalni komunalnych, gminnych lub przemysłowych.
 

 

Opcje strony

do góry