Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1958,Zmiany-na-kartach-ewidencji-odpadow-od-1-stycznia-2022-r.html
26.05.2024, 00:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
28.12.2021

Zmiany na kartach ewidencji odpadów od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 3 ustawy o odpadach).

Przede wszystkim  prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w  wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), jak również na kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

W związku z powyższym, w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, w zakładce ,,PRZETWARZANE”, w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na KEO lub KEOK, zostaną dodane nowe rubryki, tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”.

Rodzaj powstałych produktów i materiałów będzie  należało  określić w sposób ogólny (bez konieczności odwołania się do cech produktu czy materiału, pozwalających na jego odróżnienie od pozostałych podobnych produktów na rynku). Przykładami takich produktów i materiałów mogą być: palety, recyklat/regranulat, jednorazowe naczynia, kruszywo, prekompost, nawóz do roślin.

W związku z powyższym wraz z początkiem roku 2022 w module ewidencji odpadów  działającym w ramach systemu BDO zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w ww. kartach.

 

Źródło: bdo.mos.gov.pl; projekt realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

Opcje strony