Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1948,Zakonczyla-sie-kontrola-WIOS-w-Gminie-Somianka.html
2023-10-01, 18:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
16.12.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Somianka

Gmina Somianka jest gminą wiejską położoną w powiecie wyszkowskim, zamieszkałą przez 5 547 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Somianka:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu,
 • selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, popioły i żużle odbierane są jeden raz w miesiącu,

- odpady biodegradowalne odbierane są  w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu,

- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony odbierane są dwa razy w roku w okresie wiosenno-jesiennym,

 • na terenie gminy funkcjonuje 1 stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • za lata 2013-2020 „Sprawozdania Wójta Gminy Somianka z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
  zostały złożone w ustawowym terminie,
 • Wójt Gminy Somianka w trybie przetargów nieograniczonych oraz zamówienia z wolnej ręki zawarł umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z gminy Somianka;
 • za lata 2013-2020 zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Somianka i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka;
 • w latach 2013-2019 Gmina Somianka osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, natomiast w 2013 r. i 2020 r. poziomy te nie zostały osiągnięte i wyniosły odpowiednio: 9,02% i 39,97%;
 • w latach 2013-2019  Gmina Somianka osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, natomiast w 2020 r. poziom ten nie został przez Gminę osiągnięty i wyniósł 60,02%;
 • w latach 2013-2017 i 2019-2020 Gmina Somianka osiągnęła wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, natomiast w 2018 r.  poziom ten nie został przez Gminę osiągnięty i wyniósł 50,03%;

 

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018r.

2019r.

2020r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

 

 

 

 

20,0/16,0

 

 

 

 

18,01/18,0

 

 

 

 

41,66/20,0

 

 

 

 

30,04/30,0

 

 

 

 

63,46/40,0

 

 

 

 

39,97/50,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0/40,0

100/42,0

100/45,0

85,07/50,0

100,0/60,0

60,02/70,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. /dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,19/50,0

18,82/45,0

16,19/45,0

50,03/40,0

12,05/40,0

18,75/35,0

 

 

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2013 r. w wysokości 12%;
 • nie osiągnięto wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2018 r. w wysokości 40%;
 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2020 r. w wysokości 50%;
 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2020 r. w wysokości 70%;
 • nie zapewniono przyjęcia przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów, tj. zużytych akumulatorów, przeterminowanych chemikaliów, odpadów niebezpiecznych;
 • nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.;
 • nie prowadzono kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów;
 • nie przedkładano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2013-2018 o odpadach zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • nieterminowo przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za lata 2019-2020 o odpadach zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne, którym wyznaczono termin na przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31 października 2021 r.;
 • pouczono o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • pouczono o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach;
 • nałożono karę pieniężną w wysokości 13 827 zł za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • nałożono karę pieniężną w wysokości 978 zł za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego 70% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

 

W latach 2013-2020 MWIOŚ nałożył na Gminę Somianka kary pieniężne:

 • w wysokości 1 920 zł za nieosiągnięcie w roku 2013 wymaganego 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • w wysokości 3 861 zł za nieosiągnięciem w 2018 r. wymaganego 40% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Opcje strony