Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1917,Nowelizacja-ustawy-Prawo-ochrony-srodowiska-w-zakresie-halasu.html
2023-10-01, 17:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
05.11.2021

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie hałasu

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1648 opublikowana została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 powyższej ustawy dokonana została zmiana art. 115 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973), poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych oraz pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie hałasu LAeqD  lub LAeqN”.

 

W związku z wejściem w życie powyższego przepisu, tj. od dnia 23 września 2021 r. pomiary hałasu wykonane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie będą mogły być podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wydania decyzji, o którym mowa w art. 115a, przez właściwy organ ochrony środowiska.

W związku z powyższym wnioski o interwencję w sprawie uciążliwości akustycznej podmiotów, którym nie ustalono dopuszczalnych poziomów hałasu należy kierować do organów ochrony środowiska (starostów, marszałków województw, a w przypadku miast na prawach powiatów – do prezydentów miast).

Interwencje na uciążliwość hałasową zakładów posiadających ostateczną decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwolenie zintegrowane, w których są określone dopuszczalne poziomy hałasu, będą rozpatrywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, poprzez przeprowadzenie kontroli wraz z pomiarami hałasu oraz podejmowanie działań pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia ich przekroczenia.

Opcje strony