Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1913,Zmiany-w-Kodeksie-postepowania-administracyjnego.html
2023-12-06, 21:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
03.11.2021

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że z dniem 5 października 2021 r. doszło do zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.; dalej jako k.p.a.).

Nowelizacja wprowadziła m.in. zmianę w zakresie sposobu i treści podań wnoszonych do organu administracji publicznej. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 63 § 1 k.p.a., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie (bezpośrednio w kancelarii lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych (za pośrednictwem e-PUAP). Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

W myśl art. 63 § 2 k.p.a. podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu (§ 3). Z kolei podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (§ 3a). Ponadto, w myśl przepisu przewidzianego w art. 63 § 4 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda.

Opcje strony