Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
05.10.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ Gminie Miastków Kościelny

Gmina Miastków Kościelny jest gminą wiejską położoną w powiecie garwolińskim, zamieszkałą przez 4810 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miastków Kościelny:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • bioodpady odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie - w zabudowie jednorodzinnej oraz 1 raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej. W okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na dwa tygodnie - w zabudowie jednorodzinnej oraz 1 raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej. W okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielogabarytowych – raz w roku;
 • odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2015 i 2018 - 2020 zostały złożone w ustawowym terminie. W latach 2016 i 2017 roczne sprawozdania zostały przesłane po terminie.
 • Gmina Miastków sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2017-2020 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy. W latach 2013-2016 analizy nie były wykonywane.
 • w latach 2012-2020 Gmina Miastków Kościelny osiągnęła wymagane poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 • w latach 2013-2019 Gmina Miastków Kościelny osiągnęła wymagane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W latach 2012 i 2020 Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

8,10/10

23,51/12

40,99/14

49,70/16

25,58/18

57,57/20

62,66/30

42,45/40

32,43/50

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30

100/36

100/38

100/40

100/42

100/45

100/50

100/60

98,15/70

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

4,10/75

6,13/50

12,77/50

0/50

2,87/45

11,57/45

22,32/40

14,6/40

2,46/3

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Miastków Kościelny nie wywiązała się z obowiązku sporządzenia rocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2013 – 2016.
 • Gmina Miastków Kościelny w latach 2016 i 2017 przesłała po ustawowym terminie roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • W latach 2012 oraz 2020 Gmina Miastków Kościelny nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Udzielono instruktażu Wójtowi Gminy Miastków Kościelny w zakresie stwierdzonych naruszeń.

Opcje strony

do góry