UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
11.12.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Suchożebry

Gmina Suchożebry jest gminą wiejską położoną w powiecie siedleckim, zamieszkałą przez 4673 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Suchożebry:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi odbierane są  1 raz w miesiącu, natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – 2 razy w miesiącu,
 • odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, szkła z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi odbierane są  1 raz w miesiącu, natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – 2 razy w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone 1 raz w miesiącu (2 razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 sierpnia), natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – 2 razy w miesiącu,
 • pozostałe frakcje odpadów tj.: metale, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyte opony, zużyte leki, można oddawać do PSZOK,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzenie punktu gmina powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Gmina sporządziła analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2018 i publicznie udostępniła na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchożebry;
 • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • W latach 2012-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

7,0 / 10,0

17,0 / 12,0

32,41 / 14,0

45,2 / 16,0

24,82 / 18,0

28,56 / 20,0

34,0 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-** / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

100,0 / 42,0

100,0 / 45,0

100,0 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

48,09 / 75, 0

46,90 / 50,0*

50,0 / 50,0

35,9 / 50,0

21,12 / 45,0

19,8 / 45,0

32,14 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

**Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w  roku 2012  Gmina Suchożebry nie osiągnęło wymaganego  poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • nie zostały sporządzone analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2012-2017,
 • nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, udokumentowane protokołem kontroli.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Suchożebry do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

 

 

Opcje strony

do góry