UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
06.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 06.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

WIOŚ w Warszawie w dniu 6 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 8.10 w dniu 6 września 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 2 074 038 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi.

W dniu 6 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie, w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • od dnia 3 września 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na trzy kraty w celu usuwania zanieczyszczeń stałych, w budynku krat przed wprowadzeniem ich do wód rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1;
 • trwa ozonowanie, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11.00 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków;
 • na godzinę 8.10 w dniu 6 września 2019 r. wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin (przy pogodzie bezdeszczowej) w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

 

Pismem z dnia 5 września 2019 r. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. poinformowała o realizacji obowiązków nałożonych decyzją MWIOŚ z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak IN.7024.267.2019.IZ.

WIOŚ w Warszawie dokonuje oceny stopnia realizacji nałożonych obowiązków.

 

Przedstawiciele MWIOŚ wzięli udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w dniu 6 września 2019 r.

 

Rejon zdarzenia monitoruje patrol motorowodny Policji Rzecznej, z którym WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie.

Ponadto WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwową Strażą Rybacką oraz PGW Wody Polskie.

Do WIOŚ w Warszawie wpłynęły następujące informacje dotyczące miejsc zastoisk oraz miejsc pojawienia się piany na rzece Wiśle, od PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 1. w dniu 5 września 2019 r. o godz. 17.12:
 • od niedzieli 1.09.2019 r. ok. godz. 12.00 Pracownicy Stopnia Wodnego we Włocławku stwierdzili, iż pojawił się odczuwalny zapach, co może świadczyć o dotarciu zanieczyszczonej wody do Włocławka;
 • w dniu 5.09.2019 r. odczuwalny zapach na Stopniu Wodnym nadal się utrzymywał;
 • względem dnia 4.09.2019 r. sytuacja na większości zastoisk nie uległa zmianie;
 • w Wyszogrodzie pracownicy PGW WP zaobserwowali znaczny przyrost piany przy prawym brzegu, od godzin porannych do popołudniowych w dniu 5.09.2019 r. Skumulowana w zatoce piana jest ciemnego zabarwienia, jednak nie wykazuje oznak fetorowości.

Lista zastoisk przekazana w informacji wg stanu na dzień 6 września 2019 r. otrzymanej od PGW Wody Polskie:

Lp.

km sz. ż.

miejscowość

brzeg prawy czy lewy

opis

1

522+475

Warszawa

lewy

miejsce zrzutu

2

525+000

Warszawa

prawy

piana

3

529+000

Jabłonna

prawy

zastoisko

4

534+000-535+000

Rajszew

prawy

zastoisko

5

538+000

Pieńków

lewy

zastoisko

6

543+000

Boża Wola

prawy

zastoisko

7

547+000

Kazuń Nowy

prawy i lewy

piana

8

558+300

Grochale

lewy

piana

9

564+500

Smoszewo

prawy

piana

10

587+000

Wyszogród

prawy

zastoisko, piana

11

606+000

Kępa Polska-Zakrzewo

prawy

zastoisko

12

607+000

Kępa Polska

prawy

zastoisko

13

607+500

Kępa Polska

prawy

zastoisko

14

608+700

Kępa Polska-Czerwonka

prawy

zastoisko

 

 1. w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 9.07, z której wynika, że ze względu na zmieniającą się sytuację wiatrową w ciągu nocy, podczas dzisiejszej wizji terenowej nie zaobserwowano piany na zastoisku w Wyszogrodzie.

 

WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 6 września 2019 r., w nawiązaniu do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r., przekazał ww. informacje do MPWiK w Warszawie S.A. informacje o zastoiskach ścieków oraz miejscach, gdzie pojawiła się piana na rzece Wiśle, na odcinku od mostu Północnego do Płocka, otrzymane od PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, do podjęcia, w ramach realizacji obowiązku nałożonego ww. decyzją, działań prowadzących do maksymalnego ograniczenia wpływu wprowadzanych w wyniku awarii do rzeki Wisły nieoczyszczonych ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy. Kopią ww. pisma zwrócono się do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o bieżące przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zastoiskach do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wraz z własnymi rekomendacjami - jako zarządcy wody rzeki Wisły, dotyczącymi konieczności i sposobu ich usuwania.

W odpowiedzi na pismo MWIOŚ z dnia 5 września 2019 r. dotyczące weryfikacji i uzupełnienia listy podmiotów wprowadzających ścieki przemysłowe w zlewni Zakładu Czajka,
MPWiK w m.st. Warszawie S.A. pismem z dnia 6 września 2019 r. przekazała zweryfikowany i uzupełniony wykaz o 27 podmiotów, które wystąpiły w ostatnim czasie o wydanie zgód na potrzeby uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Pozostali adresaci, do których skierowane zostało ww. pismo MWIOŚ, tj. Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy oraz Stołeczny Zarząd Infrastruktury, nie przekazali do godziny 14.00 odpowiedzi na ww. pismo.

W dniu 6 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB), w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

 

W dniu 6 września 2019 r. od godziny 8.00 pracownicy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku kontynuowali oględziny rzeki Wisły, od Wyszogrodu do Nowego Duninowa, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc podatnych na tworzenie się zastoin (tj. Wyszogród, Kępa Polska, Kępa Polska – Czerwonka).

W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) woda w rzece Wiśle w nw. punktach:

- Wyszogród (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;

- Kępa Polska (po prawej stronie  przy brzegu) - widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;

- Kępa Polska – Czerwonka  (po prawej stronie przy brzegu) – brak śladów zanieczyszczenia, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;

- Rakowo (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – widoczna piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;

W pozostałych miejscach na terenie Płocka (ul. Gmury, ul. Grabówka, molo) oraz w miejscowościach: Brwilno i Nowy Duninów stwierdzono przy brzegach widoczną pianę.

 

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny (TOC).

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że następuje:

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,

- 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,

- 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 13,0 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,63 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,98 mg/l poniżej zrzutu;

- 5 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 0,90 mg/l powyżej zrzutu do 8,07 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 1,31 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 1,42 mg/l powyżej zrzutu do 6,44 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 1,57 mg/l powyżej zrzutu do 6,96 mg/l poniżej zrzutu;

- 5 września 2019 r. z 1,33 mg/l powyżej zrzutu do 28,5 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości fosforu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 0,115 mg/l powyżej zrzutu do 0,68 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 0,074 mg/l powyżej zrzutu do 1,440 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 0,058 mg/l powyżej zrzutu do 0,446 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 0,151 mg/l powyżej zrzutu do 0,528 mg/l poniżej zrzutu;

- 5 września 2019 r. z 0,073 mg/l powyżej zrzutu do 2,250 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ChZTCr w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 25,6 mg/l powyżej zrzutu do 60,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 29,3 mg/l powyżej zrzutu do 200,0 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 15,1 mg/l powyżej zrzutu do 42,9 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 32,7 mg/l powyżej zrzutu do 56,9 mg/l poniżej zrzutu;

- 5 września 2019 r. z 25,8 mg/l powyżej zrzutu do 184 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 7,62 mg/l powyżej zrzutu do 17,4 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 8,76 mg/l powyżej zrzutu do 47,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 8,67 mg/l powyżej zrzutu do 17,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 11,4 mg/l powyżej zrzutu do 16,6 mg/l poniżej zrzutu,

- 5 września 2019 r. z 9,15 mg/l powyżej zrzutu do 49,9 mg/l poniżej zrzutu.

Na podstawie wyników badań terenowych próbek wody pobranych w dniu 6 września 2019 r. stwierdzono:

 • pogorszenie jakości wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: tlen rozpuszczony tj.

- 9 mg/l powyżej zrzutu (tło),

- 7,9 mg/l poniżej zrzutu;

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: przewodność tj.:

- 1212 µS/cm powyżej zrzutu (tło),

- 1209 µS/cm poniżej zrzutu;

 • wzrost zawartości tlenu rozpuszczonego w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w odniesieniu do badań przeprowadzonych w dniach poprzednich, tj.  

- w dniu 1 września 4,6 mg/l,

- w dniu 2 września 5,7 mg/l,

- w dniu 3 września 5,9 mg/l,

- w dniu 4 września 7,2 mg/l,

- w dniu 5 września 5,1 mg/l,

- w dniu 6 września 7,9 mg/l.

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 6 września 2019 r.

 

 1. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.34

29.08.2019r. godz. 14.30

30.08.2019r. godz. 9.25

31.08.2019r. godz. 12.40

01.09.2019r. godz. 8.25

Zapach

nie określono

 

-

-

Z 4G

Z 5G

Z 5G

Barwa

nie określono

 

-

-

ciemnoszara

szara

szara

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

533

223

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

66,3

43,4

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

4,01

7,63

4,25

Chlorki

mg/l

1000

-

262

-

-

-

Siarczany

mg/l

500

-

91,2

-

-

-

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

-

0,117

-

-

-

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

0,135

0,397

0,139

0,143

<0,100

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

-

0,009

-

-

-

Cyjanki związane

mg/l

5

-

0,012

-

-

-

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

320

155

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

-

-

-

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

2,53

5,28

2,47

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

-

-

-

-

-

Detergenty anionowe

mg/l

5

4,7

5,5

2,6

7

3,1

Fluorki

mg/l

25

-

0,226

-

-

-

Trichlorometan

mg/l

2

-

0,00288

-

-

-

Aldryna

mg/l

0

-

<0,000002

-

-

-

Chrom (VI)

mg/l

0,1

-

<0,008

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

-

0,060

 

 

 

BZT5

mg/l

25

277

363

310

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 11.30

03.09.2019r. godz. 9.20

04.09.2019r. godz. 8.55

05.09.2019r. godz. 8.45

06.09.2019r. godz. 9:30

Zapach

nie określono

 

Z 5G

Z 2G

Z 3G

 

 

Barwa

nie określono

 

szara

szara

szara

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

8,4

8,2

8,1

8,0

8,2

Temperatura

oC

35

23,2

20,7

21,2

22,0

21,9

ChZTCr

mg/l

125

550

476

392

507

 

Azot ogólny

mg/l

30

70,3

48,6

60,3

68,1

 

Azot amonowy

mg/l

10

49,1

32,9

45,9

51,8

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

6,13

4,39

4,32

6,33

 

Chlorki

mg/l

1000

238

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

93,7

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

0,078

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

1,212

 

 

<0,100

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

<0,005

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

<0,005

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

446

396

206

276

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

39,2

12,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

3,38

1,88

2,11

2,20

 

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

154

 

 

 

 

Detergenty anionowe

mg/l

5

5,4

 

 

 

 

Fluorki

mg/l

25

0,143

 

 

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

<0,0005

 

 

 

 

Aldryna

mg/l

0

 

 

 

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

<0,008

 

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

0,004

 

 

 

 

BZT5

mg/l

25

 

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

     II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

 1. Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

01.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

26,2

25,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

1,31

0,90

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

0,08

0,17

0,115

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

43

31

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

8,65

7,87

7,62

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

Od dnia 3 września 2019 r., ze względu na budowę mostu pontonowego, punkt pomiarowy powyżej zrzutu ścieków (tło) został przeniesiony z 50 m do 100 m powyżej wylotu na wysokości ul. Farysa.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 10.55

03.09.2019r. godz. 8.30

04.09.2019r. godz. 8.15

05.09.2019r. godz. 8.25

06.09.2019r. godz. 8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,6

7,5

7,6

8,1

7,8

Temperatura

oC

<24,0

25,2

21,2

21,7

21,7

22,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

29,3

15,1

32,7

25,8

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,31

1,42

1,57

1,33

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,074

0,058

0,151

0,073

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

31,0

31,0

70,0

31

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,5

6,2

8

8,7

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

1029

1077

1103

1102

1212

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,76

8,67

11,4

9,15

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

        2. Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.45

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r. godz. 7.40

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

139

60,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

16,6

8,07

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

1,21

1,64

0,68

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

78

48

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

35,6

36,1

17,4

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 12.00

500 m poniżej zrzutu

03.09.2019r. godz. 9.00

500 m poniżej zrzutu

04.09.2019r. godz. 8.40

500 m poniżej zrzutu

05.09.2019r. godz. 9.05

500 m poniżej zrzutu

06.09.2019r. godz. 9.00

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,4

7,8

8

8,0

7,9

Temperatura

oC

<24,0

24,4

21,8

22,1

21,9

21,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

200,0

42,9

56,9

184

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

20,1

6,44

6,96

28,5

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

13

3,63

3,98

20,1

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

1,440

0,446

0,528

2,250

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

98

45

56

137

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

5,7

5,9

7,2

5,1

7,9

Przewodność

µS/cm

≤850

1208

994

1133

1308

1209

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

47,5

17,5

16,6

49,9

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

      3. Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

37,4

42,4

28,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,14

1,69

1,64

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,05

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,14

0,12

0,120

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

57,2

45

29

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

 

6,96

5,62

5,33

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.50

03.09.2019r. godz. 9.05

04.09.2019r. godz. 8.45

05.09.2019r. godz. 9.00

06.09.2019r. godz. 8.50

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,0

8,2

8,3

8,3

Temperatura

oC

<24,0

24,4

22,4

21,0

20,6

20,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,8

26,4

46,8

34,8

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,58

1,60

1,62

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

0,11

0,066

0,095

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,130

0,130

0,140

0,160

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

29,0

29,0

35,0

33,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

7,1

8,6

9,1

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

937

1046

1094

1106

1192

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,28

5,6

5,4

5,48

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

      4. Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

01.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

23,2

28,5

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

1,03

0,83

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,078

0,123

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

20

26,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

9,28

8,28

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.15

03.09.2019r. godz. 6.15

04.09.2019r. godz. 6.10

05.09.2019r. godz. 7.50

06.09.2019r. godz. 6.25

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

7,5

8,1

7,9

8,0

Temperatura

oC

<24,0

22,5

18,7

18,4

19,4

19,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,5

26,9

28,8

31,5

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,62

1,41

1,44

1,56

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,145

0,152

0,128

0,138

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

26,0

26,0

28,0

32,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

7,4

9,5

7,9

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

827

854

896

905

920

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,16

10,8

10,1

9,41

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

     5. Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

01.09.2019r. godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

31,6

31,5

27,8

28,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

0,97

0,86

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

0,15

0,051

0,115

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

21,0

22,0

22,0

22,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

9,48

7,57

8,96

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 7.40

03.09.2019r. godz. 5.30

04.09.2019r. godz. 5.15

05.09.2019r. godz. 7.05

06.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

6,9

7,9

8,2

8,2

Temperatura

oC

<24,0

22,6

20,4

19,1

19,5

19,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

31,8

31

29

32,5

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,52

1,43

1,29

1,54

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,143

0,166

0,098

0,091

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

24,0

16,0

31,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,2

7,1

9,4

10,3

8,6

Przewodność

µS/cm

≤850

775

840

903

865

932

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,53

9,03

8,94

10,2

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 6 września 2019 r.

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

W dniu 6 września 2019 r., zgodnie z ustaleniami z Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, odbył się wspólny pobór próbek wody z rzeki Wisły przez CLB oraz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na terenie m.st. Warszawy.

Opcje strony

do góry