UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
04.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 04.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

WIOŚ w Warszawie w dniu 4 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 9.20 w dniu 4 września 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 1 679 135 m3 nieoczyszczonych ścieków.

W dniu 4 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • w dniu 3 września 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na trzy kraty o prześwicie 5 cm, w budynku krat przed wprowadzeniem ich do wód rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1;
 • trwa ozonowanie, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11.00 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków;
 • na godzinę 9.00 w dniu 4 września 2019 r. wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin (przy pogodzie bezdeszczowej) w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

W dniu 3 września 2019 r. inspektor, podczas trwającej kontroli w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wystawił żądanie przedstawienia m.in. informacji o działaniach podjętych przez Spółkę mających na celu maksymalne ograniczanie wpływu wprowadzanych nieoczyszczonych ścieków na środowisko rzeki Wisły w ramach realizacji decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r.

W dniu 4 września 2019 r. wpłynęła odpowiedź Spółki na ww. na żądanie. Spółka poinformowała w szczególności, że:

 • w dniu 30 sierpnia 2019 r. został uruchomiony mobilny system ozonowania ścieków,
 • (…) w Budynku Krat, gdzie zainstalowanych jest 6 krat pracujących w dwóch ciągach technologicznych, wykonano działania zmierzające do przełączenia armatury technologicznej, w wyniku których ścieki w Komorze Zasów (KZ) kierowane są od dnia 3 września 2019 r. na ciąg B, gdzie ulegają podczyszczeniu na kratach mechanicznych. Następnie są zawracane i poprzez ciąg A, na którym podniesiona została jedna z krat kierowane są do KZ i dalej do Kanału Ulgi. Konstrukcja KZ umożliwia przesterowanie armaturą tak, że ścieki dopływające i ścieki po kratach mechanicznych nie mieszają się. Taki sposób pracy możliwy jest przy pogodzie bezdeszczowej. 

Przedstawiciel MWIOŚ wziął udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w dniu 4 września 2019 r.

Rejon zdarzenia monitoruje patrol motorowodny Policji Rzecznej, z którym WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie. Ponadto WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwową Strażą Rybacką oraz PGW Wody Polskie. Do godz. 11.30 do WIOŚ w Warszawie nie wpłynęły nowe informacje o zauważeniu niepokojących zjawisk w środowisku rzeki Wisły.

W dniu 4 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB), w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

W dniu 4 września 2019 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku od godziny 10.00 we współpracy z Kierownikiem Zarządu Zlewni we Włocławku dokonują oględzin rzeki Wisły z łodzi udostępnionej przez WOPR Włocławek. WIOŚ w Warszawie, kontynuując działania z dnia 3 września 2019 r., podjęte w związku z informacją o pojawieniu się śniętych ryb w rzece Wiśle poniżej wylotu ścieków przemysłowych do Wisły z  zakładu PKN ORLEN S.A. i w okolicach ujścia rzeki Skrwy Prawej, prowadzi działania wyjaśniające w okolicy przed ujściem Skrwy Prawej do Wisły oraz na wysokości Duninowa.

W dniu 4 września 2019 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie dokonali oględzin rzeki Wisły z mostu w Nowym Dworze Mazowieckim. W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły widoczne były ślady przepływających ścieków. W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) woda w rzece mętna (przy niskim stanie wody).

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny (TOC).

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że następuje:

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,

- 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,

- 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 13,0 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,63 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 0,90 mg/l powyżej zrzutu do 8,07 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 1,31 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 1,42 mg/l powyżej zrzutu do 6,44 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości fosforu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 0,115 mg/l powyżej zrzutu do 0,68 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 0,074 mg/l powyżej zrzutu do 1,440 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 0,058 mg/l powyżej zrzutu do 0,446 mg/l poniżej rzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ChZTCr w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 25,6 mg/l powyżej zrzutu do 60,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 29,3 mg/l powyżej zrzutu do 200,0 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 15,1 mg/l powyżej zrzut do 42,9 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 7,62 mg/l powyżej zrzutu do 17,4 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 8,76 mg/l powyżej zrzutu do 47,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 8,67 mg/l powyżej zrzutu do 17,5 mg/l poniżej zrzutu.

Na podstawie wyników badań terenowych próbek wody pobranych w dniu 4 września 2019 r. stwierdzono:

 • nieznaczne pogorszenie jakości wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: tlen rozpuszczony tj.:

- 8 mg/l powyżej zrzutu (tło),

 - 7,2 mg/l poniżej zrzutu;

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: przewodność tj.:

- 1103 µS/cm powyżej zrzutu (tło),

- 1133 µS/cm poniżej zrzutu;

 • wzrost zawartości tlenu rozpuszczonego w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w odniesieniu do badań przeprowadzonych w dniach poprzednich, tj.:

  - w dniu 1 września 4,6 mg/l,

  - w dniu 2 września 5,7 mg/l,

  - w dniu 3 września 5,9 mg/l,

  - w dniu 4 września 7,2 mg/l.

 

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 4 września 2019 r.

 

 1. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.34

29.08.2019r. godz. 14.30

30.08.2019r. godz. 9.25

31.08.2019r. godz. 12.40

01.09.2019r. godz. 8.25

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

533

223

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

66,3

43,4

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

4,01

7,63

4,25

Chlorki

mg/l

1000

 

262

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

 

91,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

0,117

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

0,135

0,397

0,139

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

0,009

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

0,012

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

320

155

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

2,53

5,28

2,47

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od dnia 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.

godz. 11.30

03.09.2019r.

godz. 9.20

 

04.09.2019r.

godz. 8.55

pH

 

6,5 - 9,0

8,4

8,2

8,1

Temperatura

oC

35

23,2

20,7

21,2

ChZTCr

mg/l

125

550

476

 

Azot ogólny

mg/l

30

70,3

48,6

 

Azot amonowy

mg/l

10

49,1

32,9

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

6,13

4,39

 

Chlorki

mg/l

1000

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

1,212

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

446

396

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

3,38

1,88

 

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

154

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

1. Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

01.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

26,2

25,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

1,31

0,90

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

0,08

0,17

0,115

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

43

31

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

8,65

7,87

7,62

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od dnia 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.

godz. 10.55

03.09.2019r.

godz. 8.30

 

04.09.2019r.

godz. 8.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,6

7,5

7,6

Temperatura

oC

<24,0

25,2

21,2

21,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

29,3

15,1

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,31

1,42

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,074

0,058

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

31,0

31,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,5

6,2

8

Przewodność

µS/cm

≤850

1029

1077

1103

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,76

8,67

 

 

2. Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.45

 

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

 

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

 

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

 

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r. godz. 7.40

 

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

139

60,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

16,6

8,07

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

1,21

1,64

0,68

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

78

48

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

35,6

36,1

17,4

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 12.00

 

500m poniżej zrzutu

03.09.2019r.

godz. 9.00

 

500m poniżej zrzutu

04.09.2019r.

godz. 8.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,4

7,8

8

Temperatura

oC

<24,0

24,4

21,8

22,1

ChZTCr

mg/l

≤30,0

200,0

42,9

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

20,1

6,44

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

13

3,63

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

1,440

0,446

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

98

45

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

5,7

5,9

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

1208

994

1133

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

47,5

17,5

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

3. Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

37,4

42,4

28,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,14

1,69

1,64

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,05

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,14

0,12

0,120

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

57,2

45

29

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

 

6,96

5,62

5,33

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.50

03.09.2019r.

godz. 9.05

04.09.2019r.

godz. 8.45

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,0

8,2

Temperatura

oC

<24,0

24,4

22,4

21,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,8

26,4

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,58

1,60

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

0,11

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,130

0,130

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

29,0

29,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

7,1

8,6

Przewodność

µS/cm

≤850

937

1046

1094

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,28

5,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

4.Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

01.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

23,2

28,5

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

1,03

0,83

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,078

0,123

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

20

26,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

9,28

8,28

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.15

03.09.2019r.

godz. 6.15

04.09.2019r.

godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

7,5

8,1

Temperatura

oC

<24,0

22,5

18,7

18,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,5

26,9

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,62

1,41

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,145

0,152

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

26,0

26,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

7,4

9,5

Przewodność

µS/cm

≤850

827

854

896

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,16

10,8

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

5. Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

01.09.2019r. godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

31,6

31,5

27,8

28,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

0,97

0,86

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

0,15

0,051

0,115

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

21,0

22,0

22,0

22,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

9,48

7,57

8,96

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 2 września 2019 r. do 4 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 7.40

03.09.2019r.

godz. 5.30

04.09.2019r.

godz. 5.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

6,9

7,9

Temperatura

oC

<24,0

22,6

20,4

19,1

ChZTCr

mg/l

≤30,0

31,8

31

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,52

1,43

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,143

0,166

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

24,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,2

7,1

9,4

Przewodność

µS/cm

≤850

775

840

903

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,53

9,03

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 4 września 2019 r.

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

W dniu 4 września 2019 r., zgodnie z ustaleniami z Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, odbył się wspólny pobór próbek wody z rzeki Wisły przez CLB oraz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na terenie m.st. Warszawy.

Opcje strony

do góry