Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
28.04.2017

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny jakości powietrza za 2016 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie wykonano opracowanie Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2016 rok.

Ocena została wykonana w układzie stref: aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. Wyniki za 2016 rok są następujące:

 • poziom dopuszczalny dla:

  • pyłów zawieszonych PM10 został przekroczony w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka.

  • pyłów zawieszonych PM2,5 został przekroczony w obrębie trzech stref: aglomeracja warszawska, miasto Radom i strefa mazowiecka,

  • dwutlenku azotu został przekroczony w strefie aglomeracja warszawska,

 • poziom docelowy dla:

  • benzo(a)pirenu został przekroczony w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka,

  • ozonu został przekroczony w strefie mazowieckiej.

Przekroczenie w strefie nie oznacza, że na całej powierzchni doszło do przekroczenia – dokładne obszary przekroczeń dostępne są w raporcie, który zamieszczono na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie w dziale Publikacje, a także w postaci interaktywnych map zostaną opublikowane na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl.

Wyżej wymienione strefy posiadają już Programy Ochrony Powietrza (dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz ozonu), które opracował Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwalił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Programy te zawierają spis zadań dla poszczególnych samorządów oraz innych podmiotów dotyczących przeciwdziałania przekroczeniom norm jakości powietrza.

Poziomy celu długoterminowego dla ozonu (norma obowiązuje od 2021 r.) i poziom dopuszczalny faza II dla pyłu PM2,5 (norma obowiązuje od 2021 r.) są przekroczone na obszarze całego województwa – nie ma jednak obowiązku sporządzania w tym zakresie POP.

Opracowany raport zawiera kompleksowe podsumowanie wszystkich normowanych parametrów jakości powietrza na obszarze województwa w 2016 r. Ocena została dokonana w oparciu o wyniki pomiarów i modelowania matematycznego. Na mapach, wykresach i w tabelach przedstawiono stan jakości powietrza oraz prawdopodobne przyczyny przekroczenia norm. Dokument zawiera także zestawienia stężeń zanieczyszczeń w województwie mazowieckim z ostatnich 5 lat.

Wykonanie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2016 r.” możliwe było dzięki udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparciu finansowemu na realizację zadań państwowego monitoringu środowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z tym, że do przekroczeń dochodzi od wielu lat, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie aktualizuje Programy Ochrony Powietrza tak, aby skuteczniej przeciwdziałały zanieczyszczeniom. Do 15 maja 2017 roku trwają konsultacje społeczne tych programów – więcej informacji na stronie http://www.mazovia.pl/

W ramach współpracy roboczej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaproponował, aby w aktualizowanych programach ochrony powietrza ustanowiony został systemu ostrzegania społeczeństwa o krótkotrwałym wysokim stężeniu zanieczyszczeń, który stanowiłby uzupełnienie do ogłaszanych w trybie ustawowym informacji o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu norm odnoszących się do całego roku. Odrębne nazewnictwo w stosunku do przekroczenia norm średniorocznych (informacja) i norm chwilowych (ostrzeżenie) pozwoli zdaniem MWIOŚ na przedstawienie społeczeństwu w sposób czytelny, kiedy należy spodziewać się wysokich stężeń. W odniesieniu do pyłu PM10 wstępnie zaproponowano przyjęcie wartości na poziomie 100 μg/m3 w odniesieniu do 8-godzinnej średniej kroczącej, liczonej w godzinach 6-22 na dwóch stacjach jednocześnie.

Opcje strony

do góry