UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

09.02.2024

WIOŚ w Warszawie przypomina, że przy składaniu sprawozdania w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) za 2023 rok należy korzystać z aktualnie obowiązujących jednostek wielkości produkcji.

31 marca 2024 r. mija termin złożenia sprawozdania za 2023 r. w PRTR.

Od roku sprawozdawczego 2023 wielkość produkcji każdego zakładu przedkłada się zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2022/142 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2019/1741 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej wielkości produkcji i w sprawie sprostowania tej decyzji wykonawczej. Zgodnie z ww. decyzją wielkość produkcji wyraża się w jednostce/wskaźniku określonym w części 2 ust. 3 załącznika do ww. decyzji.

Dla każdego rodzaju działalności została przypisana odpowiednia jednostka lub wskaźnik. W sprawozdaniu, właściwą jednostkę/wskaźnik wielkości produkcji należy wybrać z listy rozwijalnej.

O ile nie wskazano inaczej, dane dotyczące wielkości produkcji obejmują całkowitą rentowną produkcję danego zakładu i zawierają sumę wszystkich produktów z danego roku, które są sprzedawane, przechowywane na miejscu oraz wykorzystywane na miejscu do dalszego przetwarzania. Wyklucza się sumę produktów, które uległy zepsuciu, zostały odrzucone lub nie odpowiadają wymaganiom

Aktualizacja portalu PRTR, która pozwala na wprowadzenie jednostek/ wskaźników wielkości produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami nastąpiła w dniu 6 lutego 2024 r.

Sprawozdania złożone przed datą aktualizacji portalu będą wymagały złożenia korekty. W związku z brakiem możliwości wybrania prawidłowej jednostki przez użytkowników, którzy złożyli sprawozdania przed ww. datą aktualizacji portalu, nie będzie miał zastosowania art. 236d ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotyczący nakładania na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem jakości przekazywanych danych.

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także na portalu PRTR pojawiła się informacja o ww. aktualizacji:

https://www.gios.gov.pl/prtr/portal

https://www.gov.pl/web/gios/pamietaj-o-zlozeniu-sprawozdania-za-2023-rok-korzystajac-z-aktualnych-jednostek-wielkosci-produkcji

Opcje strony

do góry