UWAGA !!!

Od 01.01.2024 r. uruchomiona strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/wios-warszawa

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
19.12.2022

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili oględziny nielegalnego składowiska odpadów

W dniu 12.12.2022 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce zgłoszono telefoniczne anonimową interwencję dotyczącą porzuconych odpadów w miejscowości Kołaki, powiat makowski, gmina Młynarze.

W dniu 12.12.2022 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce zgłoszono telefoniczne anonimową interwencję dotyczącą porzuconych odpadów w miejscowości Kołaki, powiat makowski, gmina Młynarze.

W dniu 13.12.2022 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Ostrołęce przeprowadzili oględziny działki nr ewid. 211/7. Podczas czynności kontrolnych na terenie w/w działki, stwierdzono nielegalne składowanie zmieszanych odpadów. Odpady składowane na przedmiotowej działce określone zostały następującymi kodami:

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Podczas przeprowadzonych czynności służbowych, składowane odpady pokrywała około 10 cm pokrywa śnieżna. Uniemożliwiało to dokładne określenie ich ilości oraz powierzchni na jakiej się znajdują.

W dniu 14.12.2022 r. wystąpiono do Wójta Gminy Młynarze o podjęcie działań z art. 26 ustawy o odpadach zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Przepis ten dotyczy usuwania odpadów z miejsca ich składowania lub magazynowania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Przedmiotowa sprawa pozostanie pod nadzorem WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce do momentu usunięcia porzuconych odpadów.

Opcje strony

do góry